Alapszabály

Watsu Magyarország Egyesület

Alapszabály

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

2010. január 10.

I. Az egyesület adatai

1. Az egyesület neve: Watsu Magyarország Relaxációs és Vízimasszázs Közhasznú Egyesület

2. Az egyesület rövidített neve: Watsu Magyarország Egyesület

3. Az egyesület angol neve: Watsu Hungary

4. Az egyesület székhelye: 6721 Szeged, Maros u. 26.

5. Az egyesület működési területe: Magyarország.

6. Az egyesület egészségügyi tevékenységet folytat.

II. Az egyesület célja

1. Az egyesület céljai:

• olyan közösség létrehozása, amely a Watsu® és más meleg vízi alternatív terápiák hazai ismertté válását segíti elő;

• a relaxáció vízi és szárazföldi módszereinek terjesztése, népszerűsítése;

• egészséges életmódra nevelés, egészségügyi rekreációs, rehabilitációs tevékenység;

• az egyesület céljainak és tevékenységi köreinek megfelelő szellemiséget képviselő szakemberek, oktatók, kutatók, terapeuták meghívása, előadások szervezése, fórum teremtése, tapasztalatok cseréje;

• a WABA tagcsoportjaival, elsősorban az európai csoportokkal való együttműködés, és rendszeres közös programok szervezése;

• fejlesztő és ismeretterjesztő programok szervezése a Watsu® szellemiségében;

• az emberek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése;

• a Watsu® név jogos használatának ellenőrzése.

2. Az egyesület céljai között a közhasznú tevékenységek a következők:

• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

• tudományos tevékenység, kutatás;

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

• kulturális tevékenység

• euroatlanti integráció elősegítése.

3. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket kívánja folytatni:

3.1. Együttműködés, kapcsolattartás hasonló szervezetekkel, elsődlegesen a WABA-val.

3.2. Nemzetközi és hazai programok, bemutatók, képzések, fesztiválok, konferenciák, műhelyek, előadások, találkozók, táborok, szervezése és lebonyolítása.

3.3. Képzések szervezése, tartása.

3.4. Egészségmegőrző programok szervezése, tanácsadás olyan szülőknek, akik saját és gyermekeik fejlődésében is fontosnak tartják a vízi terápiás módszereket.

3.5. Egészségügyi intézményekkel együttműködve gyermek, ifjúsági és felnőtt képzés, továbbképzés szervezése és lebonyolítása.

3.6. Rehabilitációs és rekreációs foglalkozások, rendezvények, találkozók szervezése fogyatékkal élők és szociálisan rászorulók részére.

3.7. Kapcsolódó nemzetközi és hazai szakirodalom – folyóiratok, könyvek, kiadványok, publikációk – folyamatos adaptációja, fordítása, kiadása, terjesztése. Ismeretterjesztő kiadványok készítése. Szakmai könyvtár létrehozása és működtetése.

3.8. Az egyesület tagjainak érdekképviselete.

3.9. Önismereti, személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése, életvezetési tanácsadás. Programok, találkozók, és ismeretterjesztő előadások szervezése.

3.10. A meleg-vízi terápiák bemutatása magyarországi wellness és spa és balneológiai programokon.

3.11. Szakmai adatbázis – információs szolgálat, internetes információs börze, levelezőlista létrehozása és működtetése.

4. Az egyesület a céljai eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a lehetőségeihez mérten biztosítja.

5. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

III. Az egyesület tagsága

1. Az egyesület tagja az lehet, aki írásbeli felvételi kérelmét az elnökséghez benyújtja, és akit ez alapján az elnökség a tagok közé határozattal felvesz.

2. Az egyesület pártoló tagja lehet minden jogi és természetes személy, aki vállalja az egyesület céljainak erkölcsi és anyagi támogatását, továbbá aki pártoló tagként való írásbeli felvételi kérelmét az elnökséghez benyújtja, és akit ez alapján az elnökség a tagok közé határozattal felvesz.

3. A tagsági viszony megszűnik:

• Kilépéssel

• Kizárással

• Elhalálozással (megszűnéssel)

4. A kilépést írásban kell az elnökséghez benyújtani. A kilépés az elnökséghez történő benyújtással hatályosul.

5. Az elnökség kizárhatja azt a tagot, akinek három hónapnál hosszabb ideje pénztartozása áll fenn az egyesülettel szemben, és hátralékát írásbeli felszólításra nem rendezi 15 napon belül.

Az elnökség kizárhatja azt a pártoló tagot, aki a vállalt támogatást hat hónapon belül nem bocsátja az egyesület rendelkezésére.

Az elnökség kizárhatja azt a tagot, illetve pártoló tagot, aki írásbeli felszólítás ellenére olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan gátolja az egyesület céljainak elérését.

6. Az a természetes vagy jogi személy, akinek a tagfelvételi kérelmét az elnökség elutasította, illetve az a tag vagy pártoló tag, akit az elnökség kizárt, 30 napon belül írásban a közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért. A jogorvoslati kérelmet az elnökhöz kell benyújtani, aki köteles a közgyűlést a jogorvoslati kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül összehívni. A közgyűlés a jogorvoslat kérdésében határozatot hoz.

7. Az egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.

8. Az egyesület tagjai a közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat kötelesek fizetni, a pártoló tag esetenként támogatást nyújthat.

9. Az egyesület tagjának jogai:

• Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;

• Választhat és választható az egyesület tisztségeire, kivéve a pártoló tagot;

• Javaslatokat tehet az egyesület működését érintő kérdésekben;

• Az egyesület bármely szervének jogszabálysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja;

• Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

10. Az egyesület tagjának kötelezettségei:

• Az alapszabály betartása;

• Az egyesület céljainak anyagi (tagdíjfizetési) és erkölcsi támogatása.

IV. Az egyesület gazdálkodása

1. Az egyesület gazdálkodásáról általában:

• Az egyesület közgyűlése és elnöksége az egyesület gazdálkodása során a hatályos jogszabályok szerint jár el.

• Az egyesületi vagyon felhasználásáról - az alapszabály rendelkezései és a közgyűlés által elfogadott keretek között - a közgyűlés dönt.

• Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagok a közgyűlés vagy az elnökség döntése alapján részesednek.

• A közhasznú egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

• A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az egyesület céljaira, tevékenységére fordítja.

• A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszeréből – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatásról való elszámolás feltételét és módját.

• Az előző pontban foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezetek által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

• Az egyesület közhasznú szolgáltatásai az azokra való jelentkezéssel, és az azokon való részvétellel vehetők igénybe. Az egyesület közhasznú szolgáltatásairól a székhelyen lévő hirdetőtábláján, a honlapján, szórólapokon és a sajtón keresztül folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot. A közhasznú szolgáltatásokra való jelentkezés történhet személyesen az egyesület székhelyén, e-mailben vagy telefonon.

• Az egyesület a közgyűlés tagjait, az elnökség tagjait, illetve e személyek hozzátartozóit - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

• Az egyesület a cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és a ráfordításait elkülönítetten kell, hogy nyilvántartsa.

2. Az egyesület bevételei:

• az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;

• a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

• az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

• tagdíj;

• az egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;

• egyéb bevétel.

3. Az egyesület költségei:

• a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

• az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

• a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

• a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

4. A közhasznú egyesület könyvvezetése:

Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

• a számviteli beszámolót;

• a költségvetési támogatás felhasználását;

• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

• a cél szerinti juttatások kimutatását;

• a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

• az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

• a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

6. Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe az elnöknél, a vele való előzetes egyeztetés után, munkanapon 8.00 és 16.00 óra között, az egyesület székhelyén személyesen lehet betekinteni.

7. Az egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján közzétenni.

8. A fent megjelölt számviteli beszámoló elkészítési kötelezettsége az éves beszámoló elkészítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

V. Az egyesület szervezete

1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. A tagok jogaikat és kötelezettségeit a közgyűlésen közvetlen módon gyakorolják. A közgyűlés az egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.

2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

• Az alapszabály megállapítása, módosítása;

• Az évi költségvetés maghatározása;

• Az elnökség által előterjesztett éves beszámoló tervezetének elfogadása;

• Az egyesület más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;

• Az elnökség megválasztása;

• A tagsági díj összegének a megállapítása.

• A közhasznú jelentés elfogadása.

3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a tagok 1/3-a – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri. A közgyűlést az elnök a közgyűlés előtt legalább 15 nappal a napirend megjelölésével hívja össze. Az elnök a közgyűlés időpontját és napirendjét a közgyűlés előtt legalább 15 nappal a székhelyen lévő hirdetőtáblára is köteles kifüggeszteni, biztosítva ezzel a közgyűlés nyilvánosságát.

4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

5. A határozatképtelenség miatt azonos napirenddel az eredeti közgyűlési időponttól 7-15 nap közé ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha erre a tagok figyelmét előzetesen felhívták.

6. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

7. A közgyűlés határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b./ pontja), élettársa, (a továbbiakban együtt: „hozzátartozó”) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

8. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a társadalmi szervek által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

9. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a közhasznú szervezet elnöke, titkára, vagy tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezetői tisztséget, amely az dózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.

10. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, egy hitelesítő tag és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket, a megválasztott jegyzőkönyvezető és hitelesítő tag személyét, továbbá a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket, a határozatok tartalmát, valamint hatályát.

11. A közgyűlés határozatairól határozatok könyvét kell vezetni, amelybe bevezetésre kerül a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, illetve – amennyiben ez lehetséges – személye is.

12. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel írásban közli.

13. A közhasznú egyesület székhelyén hirdetőtáblát függesztenek ki. A közgyűlés döntéseit 30 napra e hirdetőtáblára ki kell függeszteni.

14. A közgyűlés működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az elnöknél, a vele való előzetes egyeztetés után, munkanapon 8.00 és 16.00 óra között, az egyesület székhelyén személyesen lehet betekinteni.

15. Az egyesület tevékenységét az elnökség irányítja. Az elnökség tagjai:

• az elnök,

• az alelnök,

• a titkár.

16. Az elnökséget a közgyűlés két év időtartamra választja.

17. Az elnökség dönt minden olyan ügyben, mely nincs a közgyűlés hatáskörébe utalva, így különösen:

• irányítja az egyesület munkáját,

• határozattal dönt a tagfelvételi kérelmekről, kizárásról,

• előkészíti az egyesület közgyűlését,

• gondoskodik a közgyűlés és saját határozatai végrehajtásáról, és rendszeresen ellenőrzi azok eredményét,

• bemutatók, képzések, fesztiválok, konferenciák, kurzusok, műhelyek, előadások, találkozók, táborok, az egyesület rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása,

• kapcsolattartás hasonló szervezetekkel, elsődlegesen a WABA-val,

• előkészíti az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, és a közgyűlés elé terjeszti,

18. Az elnökség köteles a tárgyévet követő év március 31-éig az éves beszámoló tervezetét elkészíteni, és a soron következő közgyűlésen a megjelent tagoknak bemutatni. Amennyiben a közgyűlés – az esetleges módosítások elfogadása után – az éves beszámolót elfogadja, akkor azt az elnökség teszi közzé úgy, hogy 30 napra kifüggeszti a székhelyen lévő hirdetőtáblára.

19. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség üléseit össze kell hívni, ha azt az elnökségnek legalább egy tagja – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri. Az elnökség üléseit az elnök az ülés előtt legalább 8 nappal, a napirend közlésével hívja össze. Az elnök az elnökségi ülés időpontját és napirendjét az elnökségi ülés előtt legalább 8 nappal a székhelyen lévő hirdetőtáblára is köteles kifüggeszteni biztosítva ezzel az elnökségi ülés nyilvánosságát.

20. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az összes elnökségi tag jelen van.

21. A határozatképtelenség miatt azonos napirenddel az eredeti elnökségi ülés időpontjától 7-15 nap közé ismételten elnökségi ülést kell összehívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az összes elnökségi tag jelen van.

22. Az elnökségi ülés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

23. Az elnökségi ülés határozatában nem vehet részt az a személy, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b./ pontja), élettársa (továbbiakban egyéb hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

24. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai tekintetében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervek által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

25. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület elnökségi tagja az a személy, aki közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az Adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.

26. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, egy hitelesítő tag és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökségi ülés helyét és idejét, a napirendet, a határozatképesség megállapítását, a megválasztott jegyzőkönyvezető és hitelesítő tag személyét, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, a határozatok tartalmát, valamint hatályát.

27. Az elnökségi ülésről határozatok könyvét kell vezetni, amelybe bevezetésre kerül az elnökségi ülés döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, illetve – amennyiben ez lehetséges – személye is.

28. Az elnökségi ülés döntéseit az érintettekkel írásban közölni kell.

29. Az elnökségi ülés döntéseit 30 napra a székhelyen lévő hirdetőtáblára ki kell függeszteni.

30. Az elnökségi ülés működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az elnöknél, a vele való előzetes egyeztetés után, munkanapon 8.00 és 16.00 óra között, az egyesület székhelyén személyesen be lehet tekinteni.

31. Az elnökségi tag visszahívható, ha

• a feladatának legalább 30 napig nem tesz eleget;

• olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan gátolja az egyesület céljainak elérését.

32. Az érvényes visszahíváshoz a közgyűlésnek határozatképesnek kell lennie. A visszahívó határozat meghozatalához a jelenlévő tagok többségének szavazata szükséges. Ilyen esetben a szavazást követő két héten belül új közgyűlés kell tartani, ahol a megüresedett tisztséget be kell tölteni a soron következő tisztújításig. A visszahívott elnökségi tag 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

33. Az elnökségi tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

34. Az elnök hatásköre és feladatai:

• képviseli az egyesületet harmadik személyekkel szemben, hatóságok és bíróságok előtt,

• összehívja a közgyűlést, és az elnökségi ülést,

• két elnökségi ülés között az elnökség határozatait végrehajtja, intézi az egyesület ügyeit,

• felel az egyesület szabályszerű működéséért és gazdálkodásáért,

• munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület munkavállalói felett.

35. Az alelnök - a közgyűlés, illetve az elnökség döntései alapján - intézi az egyesület folyó ügyeit, előkészíti a közgyűlést és az elnökségi ülést. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök jár el. A helyettesítés – külön meghatalmazás alapján – a képviseletre is kiterjed. Ügyel az egyesület adminisztratív és törvényi kötelezettségeinek betartására.

36. A titkár kidolgozza a költségvetés tervezetét, kezeli a pénztárat és az egyesület bankszámláját az elnök és alelnök közreműködésével.

VI. Az egyesület megszűnése

1. Az egyesület megszűnik:

• felosztással,

• más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,

• feloszlatással,

• megszűnésének megállapításával.

2. Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. A megmaradó vagyont a tagok között nem lehet felosztani, hanem hasonló célokra kell fordítani.

VII. Vegyes rendelkezések

1. Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok – a tagsági díj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

2. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, válik jogi személlyé. Ha az egyesület neve, székhelye megváltozik, valamint képviseletére más személy lesz jogosult, azt az egyesületről nyilvántartást vezető bíróságnak be kell jelenteni.

3. Jelen alapszabály az egyesület határozatképes közgyűlésén a tagok többségi szavazatával módosítható.

4. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó szabályai és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szabályai az irányadók.

Budapest, 2010. január 10.

Watsu Magyarország Relaxációs és

Vízimasszázs Közhasznú Egyesület

1085 Budapest , Krúdy Gy. u. 7.

Tanúk:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Cím: Cím:

Vissza az előző oldalra >>>